ระเบียบและข้อบังคับ
ระเบียบ/ข้อบังคับเทศบาลตำบลไทรย้อย
ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ.2551
          โดยที่เป็นการสมควรและให้สอดคล้องกับ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ประกอบกับแนวนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรย้อย  ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
          อาศัยอำนาจตามความใน  มาตรา  53  แห่ง  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  7)              พ.ศ.2517  และ  มาตรา  16(9)  แห่ง  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  จึงวางระเบียบ/ข้อบังคับ  ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไว้ดังต่อไปนี้
         ข้อ  1 ระเบียบ/ข้อบังคับเรียกว่าระเบียบ/ข้อบังคับเทศบาลตำบลไทรย้อยว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              พ.ศ.2551
          ข้อ  2  ระเบียบ/ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
          ข้อ  3  ให้นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย  เป็นรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด  1
ข้อความทั่วไป
ข้อ  4  ในระเบียบนี้
          “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง  3-5  ปี
          “ชุมชน”  หมายถึง  ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          “คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนแล้วนำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งโดยให้มีจำนวนตามความเหมาะสม
          “ผู้ดูแลเด็ก”  หมายถึง  ผู้ทำหน้าที่ดูแล  เตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวม  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น   ผู้จ้างหรือแต่งตั้ง
          “เด็กเล็ก”  หมายถึง  เด็กวัยก่อนประถมศึกษาอายุระหว่าง  3-5  ปี    ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทรย้อย
          “หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
หมวด  2
บุคลากร
ข้อ  5  ให้มีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังต่อไปนี้
          5.1  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          5.2  ผู้ดูแลเด็ก
          5.3  ผู้ประกอบอาหาร
          5.4  ผู้ทำความสะอาด
          5.5  บุคลากรอื่นๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อ  6  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่
          6.1  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กทุกคน  ได้รับการเตรียมพร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
          6.3  ส่งเสริมให้มีกรระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
          6.4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณการบริหารและการบริหาร ทั่วไปของศูนย์ฯ
          6.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนแลเครือข่าย
ข้อ 7  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่
         7.1 รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
         7.2  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ  8  ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่
          8.1  จัดกิจกรรมเพื่อดูแลเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
          8.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวัน
          8.3  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก
          8.4  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
ข้อ  9  ผู้ประกอบอาหาร  มีหน้าที่  ประกอบอาหารให้ถูกลักษณะ  ถูกอนามัยตามโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย      รวมทั้ง การจัดสถานที่เตรียมและปรุงอาหาร  จัดเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องครัว  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการจัดการขยะ ถูกสุขลักษณะ  และบริการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ  10  ผู้ทำความสะอาด  มีหน้าที่  ในการทำความสะอาด  ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน       ความปลอดภัยของอาคารสถานที่
ข้อ  11  บุคลากรอื่นๆตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมวด  3
การบริหารและการจัดการ
ข้อ  12  การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยลักษณะงาน  5  ประเภท  ดังนี้
1.      งานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
2.      งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.      งานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
4.      งานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชน
5.      งานด้านธุรการ  การเงินและพัสดุ
ให้หัวหน้าศูนย์ฯพิจารณาให้มีผู้รับผิดชอบโดยแบ่งงานและมอบหมายงานตามความสามารถโดยคำนึงถึง    ความพร้อมของบุคลากร  ลักษณะปริมาณงานที่สอดคล้องกัน  โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
ข้อ  13  การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ
1.      สำหรับเด็กอายุ  3  ปี
2.      สำหรับเด็กอายุ  4  ปี
3.      สำหรับเด็กอายุ  5  ปี
ข้อ  14  การกำหนดจำนวนผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามสัดส่วน  1:20  หากมีเศษตั้งแต่  10  คนขึ้นไปให้เพิ่มผู้ดูแลเด็กอีก  1  คน  และกำหนดชั้นเรียนห้องละไม่เกิน  20  คน
ข้อ  15  การจัดกิจกรรมเพื่อดูแล  เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม  ให้ยึดแนวการจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยคำนึงถึงความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น
ข้อ  16  การกำหนดเวลาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนการแต่งกายของบุคลากรและเด็กเล็กให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด  4
การเงิน
ข้อ  17  รายรับและรายจ่าย  ตลอดจนวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโดยอนุโลม  ประกอบด้วย
          -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
          -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารกลางวันของ         หน่วยงานต้นสังกัด
          -  พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ.2535
          -  ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อ  18  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้นำระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ  19  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องรายงานการรับเงิน  การเบิกจ่ายและเงินคงเหลือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เทศบาลตำบลไทรย้อยทราบทุกเดือน
หมวด  5
การยุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อ  20  การยุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นของสภา    ท้องถิ่น
ข้อ  21  บรรดาทรัพย์สินต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น
                  ประกาศ    วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2551

(นายสมเกียรติ  เกรียงไกรอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น